.پایان نامه استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی.استراتژی های اکتساب تکنولوژی

دانلود پایان نامه

1- 1-  استراتژی های اکتساب تکنولوژی

الف) استراتژی ساخت (تحقیق و توسعه (R&D)) :اين راه توسط بنگاه هايي قابل پيمودن است که به واحدها یا مراکز تحقيق و توسعه ي قادر به خلق تکنولوژي مجهز هستند.(Khalil Tarek, 2000)

ب) استراتژی خرید: که بیشتر به انتقال تکنولوژی اشاره دارد، يکي از روش هاي آشنا و متعارف دستيابي به تکنولوژي هاي مورد نياز است. از ديدگاه نظري اين راه تقريباً توسط تمام بنگاه ها قابل پيمايش است، اما بنگاه هايي موفق ترند که اين راه را به کمک يک “فن بازار” مي روند و بي گدار به آب نمي زنند (Khalil Tarek, 2000).

پ) استراتژی ساخت یا خرید(همکاري هاي تکنولوژيک): همکاري تکنولوژيک که تلفيقي از دو روش قبلي است و عموماً مزاياي دو روش قبلي را در خود دارد، نوعي سرمايه گذاري مشترک بين بنگاه، يک بنگاه و يک دانشگاه، و يا يک بنگاه و يک مرکز تحقيقاتي برون بنگاهي براي خلق و توسعه ي يک تکنولوژي جديد است . پاره اي از تکنولوژي ها که آن ها را تکنولوژ هاي عام مي نامند از طريق ايجاد کنسرسيوم هاي تحقيقاتي نيز قابل دستيابي هستند. بديهي است کنسرسيوم هاي تحقيقاتي، نوعي از همکاري هاي تکنولوژيک چندجانبه (چند بنگاهي) به شمار مي آيند. ( به هر حال بنگاهي که واحد يا مرکز تحقيق و توسعه دارد، بايد تکنولوژي هاي مورد نياز خود را از جهت راه دستيابي به آن ها تحليل “هزينه  منفعت ” کند. اين تحليل که اصطلاحاً مبتني بر تحليل “ساخت يا خريد” (بسازيم يا بخريم) است، نشان مي دهد که براي دستيابي به کدام تکنولوژي ها، تحقيق و توسعه به مصلحت است، براي کدام ها انتقال تکنولوژي، و در چه مواردي نيز همکاري تکنولوژيک ترجيح دارد. در اين جا بايد خاطرنشان شود که فرض “فروش تکنولوژي” نيز مي تواند در تحليل “هزينه  منفعت ” روش هاي اکتساب تکنولوژي موثر باشند، بدين معنا که برخي از بنگاه ها فرض مي کنند که پاره اي از تکنولوژي ها را پس از مدتي مصرف مي توانند بفروشند، و بخشي از هزينه هاي اکتساب آن را از اين طريق جبران نمايند. به هر روي هر راهي که براي اکتساب يک تکنولوژي انتخاب شود، ملاحظات و گاه چالش هاي خاص خود را دارد. به اين جهت است که نمي توان هيچ يک از راه هاي کسب تکنولوژي را في نفسه بر ديگري مقدم دانست. و تنها مصالح تکنولوژيک بنگاه است که اين راه ها را تعيين مي کنند(آصف، 1388).

استراتژی های خرید و استراتژی های ساخت یا خرید از این پس در این پژوهش برون سپاری گفته می شود.

1- 2-  شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی

مطالعات تجربی نشان می دهد که عوامل موجود در بررسی های بدست آمده اکتساب تکنولوژی از حیث اثرگذاری، در دنیای واقعی روایی بالایی ندارد(Lee,H et al, 2008). محققین بر روی معیارهای اثرگذار بر استراتژی های اکتساب تکنولوژی تلاش های بسیاری انجام داده اند. برخی از پژوهشگران در مطالعات خود نشان داده است که موقعیت تکنولوژیک، منابع موجود برای تحقیق و توسعه، فوریت اکتساب، میزان اهمیت برای سازمان، چرخه عمر تکنولوژی معیارهای تاثیرگذاری هستند(Ford, 1988). برخی دیگر در مطالعات خود به نقش موقعیت تکنولوژیک، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، عدم قطعیت در فضای بازرگانی، اندازه بازار، شدت رقابتی اشاره نموده است(Cho,D H, et al, 2000). گروهی دیگر از پژوهشگران به تاثیر موقعیت تکنولوژیک تاکید زیادی داشته است(Roberts, E.B, et al,1985). دو پژوهشگر به تاثیر موقعیت تکنولوژیک، منابع تحقیق و توسعه، اندازه شرکت، دارایی های مکمل و شدت رقابت و پویایی محیط توجه نموده اند(Lowe, L, et al, 1998). یکی دیگر از محققین بر تاثیر تجربه موجود در تحقیق و توسعه توجه زیادی نشان داده است.(Moenaert,R K, et al, 1990). محقق دیگری به تجریه تحقیق و توسعه توجه زیادی نشان داده است.( Nelson,R.R, et al,1982) پژوهشگر دیگری بر تجربه موجود در تحقیق و توسعه و شدت رقابت تاکید کرده است. فردی دیگر به اندازه شرکت توجه نموده است(Hung,S W, et al, 2007) (Poon, J,et al.,2005). دارایی های مکمل، هزینه توسعه و مهیا بودن منبع خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته اند (Chiesa, V.2001). تناسب با استراتژی کسب و کار، شدت رقابتی و پویایی محیط نیز مورد اشاره بوده اند(Allred, B.B, et al.,2004). میزان اهمیت تکنولوژی برای شرکت های خصوصی نیز عامل مهم دیگری است (Teece, D.J, 1986).

برخی دیگر به چرخه عمر تکنولوژی، مرتبط بودن تکنولوژی، شدت رقابتی، تناسب استراتژی کسب و کار اشاره کرده است(Teece, D.J,1986). چرخه عمر تکنولوژی نیز زیاد مورد اشاره بوده است(Canez, L, et al, 1999). پژوهشگر دیگری به هزینه توسعه به عنوان عامل مهم در انتخاب روش اکتساب تکنولوژی اشاره کرده است(Croisier, B,1998). برخی از پژوهشگران به شایستگی تکنولوژی، پیشرفت تکنولوزی، نوآوری تکنولوژی، کلید تکنولوژی، متعلقات تکنولوژی، عام بودن تکنولوژی, ارتباطات تکنولوژیک، قابلیت توسعه تکنولوژی، اثر کسب و کار، بازگشت بالقوه سرمایه گذاری، اثر بر سهم بازار موجود، پتانسیل بازار جدید، اندازه بالقوه بازار، زمانسنجی تکنولوژی، پتانسیل توسعه تکنولوژی، مهیا بودن منابع فنی، پشتیبانی تجهیزات، فرصت موفقیت فنی، ریسک، ریسک بازرگانی، ریسک فنی و مشکلات فنی اشاره کرده است(Katukiza, A Y,2010).

یک پژوهشگر چینی  در مطالعات خود به نقش سه عامل فنی، اقتصادی و محیطی در اکتساب تکنولوژی اشاره نموده است (He, L,2006). یکی از پژوهشگران ترکیه به هزینه تکنولوژی، هزینه های نگهداشت، میزان همخوانی با استراتژی های شرکت و میزان تاثیرگذاری در اهداف شرکت اشاره کرده است(Yurdakul, M, 2004). در جدول (2-2) عوامل اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی در قالب معیار و زیر معیار طبقه بندی شده است. یک دسته بندی کلی در این ساختار لحاظ شده است که اقتصادی، محیطی و فنی است. لازم به ذکر است که در طبقه فنی به قابلیت های درونی سازمانی اشاره شده است که شامل قابلیت های تکنیکی و استراتژیک است.

 

 

دانلود پایان نامه