مفهوم اهرم مالی و اندازه شرکت.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

دانلود پایان نامه

اهرم مالی

نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام :اين امكان وجود دارد ،شركتهايي كه نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام آنها بالا باشد؛ تمايل داشته باشند ميزان و سطح ريسك خود را پنهان نمايند.آنها ممكن است براي اين منظور درصدد برآيند، صورتهاي مالي سالانه خود را با تاخير منتشر کنند. از طرف ديگر بالا بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام که بیان کننده اهرم مالی[1] است، احتمال ناتواني شركت در بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات را افزايش می دهد. در چنين مواردي حسابرسان نگران كمتر از واقع نشان دادن بدهيها  توسط شرکت خواهند بود. بنابراين حسابرسان براي كاستن ميزان مسئوليت خود در مقابل دعاوي مطروحه احتمالي در آينده، رسيدگي كامل تري را برنامه ريزي كرده و   روشهاي حسابرسي را بگونه اي طراحي و اجرا مي نمايند كه از كامل بودن بدهي هاي ثبت شده اطمينان حاصل كنند.  انجام این گونه اقدامات از جانب حسابرسان ، موجب طولاني شدن زمان تكميل عمليات حسابرسي و تاخير در انتشار صورتهاي مالي خواهد شد. (سلطانی[2]،2002)

9-3-2 اندازه شرکت

العجمي (2008)،يکي از ويژگي هاي مرتبط با به موقع بودن گزارشگري مالي، اندازه شركت[3] است در مورد جهت اين رابطه، دو ديدگاه متضاد وجود دارد. براساس ديدگاه اول، شركت هاي بزرگ فاصله زماني گزارشگري طولانيتري نسبت به شركت هاي كوچك دارند؛ به دليل آن كه حسا بهاي شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هاي كوچك تر، پيچيده تر است. همچنين، ميزان اطلاعاتي كه آنها بايد جمع آوري نمايند، گسترده مي باشد و ممکن است از بخشها، شعب و شركت هاي  ، فرعي متعددي به آنها منتقل شود .

براساس ديدگاه دوم، شركت هاي كوچك فاصله زماني گزارشگري طولاني تري نسبت به شركت هاي بزرگ دارند. نخست اينکه شركت هاي بزرگ اغلب منابع بيشتر، كارمندان حسابداري مجرب تر و سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته تري در مقايسه با شركت هاي كوچكتر دارند. همه اين ويژگي ها به شركت هاي بزرگ در گزارشگري سريع تر كمك مي كند.

دوم اينکه شركت هاي بزرگ بيشتر در معرض توجه عموم قرار دارند؛ ب هخصوص آن كه شركت هاي بزرگ از سوي تحليل گران زيادي كه معمولاً اطلاعات به موقعي براي تأييد و بازنگري انتظارهاي خود نياز دارند، رصد مي شوند. سوم اينکه معمولاً شركت هاي بزرگ براي اجتناب از مداخله دولت، اطلاعات را سريع تر از شركت هاي كوچكتر منتشر مي كنند؛ زيرا شركت هاي بزرگ به دليل داشتن پيامدهاي قابل توجه اقتصادي، از سوي نهادهاي دولتي قابل رديابي تر هستند  در نهايت اينکه شركت هاي بزرگ اغلب به وسيله سرمايه گذاران، اتحاديه هاي تجاري و نهادهاي قانوني كنترل مي شوند؛ بنابراين با فشار بيشتري جهت ، ارائه زودتر گزارش هاي خود روبرو هستند ( البناني،2008).

در  بيشتر  پژوهش های انجام شده قبلي در خارج از كشور،  وجود رابطه معني دار بين به موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه با اندازه شركت مورد تاييد قرار گرفته است. بيشتر اين محققين معتقدندكه شركتهاي با اندازه بزرگ زودتر از شركتهاي كوچك، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. زیرا اولا – به دليل استقرار سيستم هاي كنترل داخلي قوي در شركت هاي بزرگ ، احتمال وقوع اشتباه چه سهوي و چه عمدي در صورتهاي مالي كاهش پيدا  می كند و به تبع آن حسابرسان مي توانند اتكاي بيشتري بر سيستم كنترل داخلي شركت نموده و  به نحو قابل ملاحظه اي از حجم آزمون هاي محتوا به کاهند .ثانیا- شركتهاي بزرگ به دليل داشتن منابع مالي زياد قادرند كارمندان حسابداري بيشتر با تخصص و تحصيلات بالاتر و همچنين سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته تري را به خدمت به گيرند . از طرف ديگر اين شركت ها با در اختيار حسابرسان گذاشتن تعدادي از پرسنل خود و انجام قسمتي از كارهاي حسابرسي و بكارگيري موسسات حسابرسي كارآمد و پرداخت حق الزحمه حسابرسي بيشتر، عمليات حسابرسي صورتهاي مالي آنها در مدت زمان اندكي بعد از اتمام سال مالي انجام می شود . ثالثا-    شركت هاي بزرگ از حساسيت بيشتري نسبت به شركت هاي كوچك برخوردار ند.  شركت هاي  بزرگتر  داراي هزينه هاي سياسي بيشتري نسبت به شركت هاي كوچك تر هستند. بزرگ بودن شركت، تعداد زياد  ذينفعان را به همراه دارد كه تمايل دارند ، عمليات شركت را با دقت و حساسيت زيادي تعقيب كنند. بنابراين مديران شركت هاي بزرگ تمايل دارند، مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي و گزارشگري مالي را كاهش دهند. زيرا آنها  شديدا از طرف سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهاي قانوني و ديگر استفاده كنندگان براي ارائه به  موقع صورت هاي مالي خود تحت فشارند . لذا، اين فرض قابل تصور وجود دارد كه ارتباط معني دار آماری بین اندازه شرکت   و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي وجود دارد( کنچل و پاین ،2001)

[1] Financial Levrage

[2] Soltani

[3] Size of enterprises

دانلود پایان نامه