مفهوم اطلاعاتی سوددهی حسابداری.پایان نامه در مورد جریان های نقدی

دانلود پایان نامه

محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها

هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گزاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری و مالی با تاکید بر تدوین استانداردهای حسابداری که بتواند در قالب صورت های مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران و سایر گروه های استفاده کننده ارایه کند، در راستای تحقق اهداف مورد نظر حسابداری گام های اساسی برداشته اند و انتظار می رود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورت های مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند. با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می کنند (کردستانی و رودنشین، 1385).

موضوع این است که گروه های مختلفی چون سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، کارکنان و حکومت در تمرکز و کاربرد سود منجر به معرفی شدن سود به عنوان یک مفهوم بنیادین در حسابداری شده است. بنابراین، سود یکی از مهم ترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها است. در واقع، سرمایه گذاران و بسیاری از کاربران دیگر اطلاعات حسابداری، سود را به عنوان یک منبع مهم اطلاعات برای ارزیابی عملکرد شرکت ها[1] در نظر می گیرند و آن را به عنوان یکی از مولفه های اصلی در قیمت گذاری سهام بر می شمرند. نتایج مطالعه نخست که در حوزه سودمندی اطلاعات حسابداری توسط بال و براون انجام شده است نشان داد که قیمت بازار اوراق بهادار به اعلام سود خالص واکنش نشان می دهد. در این زمینه پنمن و همکاران (2007) اظهار داشتند در صورتی که سوددهی حسابداری قادر به پیش بینی ارزش شرکت باشد دارای کیفیت مطلوبی خواهد بود. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی برای ارزیابی توان سود آوری خالص جریان های نقدی ورودی و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس شده در سود حسابداری استفاده می کنند. سودمندی اطلاعات منعکس شده در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید. (دیچو و همکاران، 2008).

بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آنها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است (کردستانی و رودنشین، 1385).

در همین ارتباط، عبدالغنی(2005)[2]بااشارهبهروشهایمتفاوتاندازهگیریکیفیتسود،وبااستفادهاز سهروشنشاندادکهروشهایمتفاوتاندازهگیریکیفیتسودمنجربهارزیابیهای متفاوتمیشودویکصنعتیایکشرکترانمیتوانبراساسیکروشدارای کیفیتسودبالاوپاییندرنظرگرفت.بههمیندلیلویپشنهادکردکهافرادذینفعپیش ازانجامهرگونهتصمیماتسرمایهگذاریبایدبیشازیکروشرابرایارزیابیکیفیت سودبرگزینند. هم چنین، کین و لایز (2000) محتوای اطلاعاتی و مربوط بودن سود به قیمت سهام را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری طی دوره تحقیق ثابت و فاقد تغییر بوده است، در حالی که مربوط بودن متغیرهای حسابداری به ارزش شرکت سیر نزولی داشته اند. برنارد (1995) یکی از نخستین کسانی بود که اثر متغیرهای حسابداری را روی قیمت سهام آزمون کرد. وی در مطالعه خود رابطه بین ارزش بازار هر سهم و متغیرهای حسابداری از قبیل: ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم را بررسی نمود و نتیجه گرفت که که متغیرهای حسابداری پیش گفته می تواند 68 درصد تغییرات در ارزش بازار سهام را تبیین نماید. فیر (1997) نیز رابطه بین متغیرهای حسابداری مانند اندازه واحد اقتصادی، ارزش دفتری هر سهم و سود هر سهم را با ارزش بازار هر سهم مطالعه نمود، که نتیجه تحقیق نشان دهنده رابطه معنی دار، بین متغیرهایی چون سود آتی واحد تجاری، اندازه واحد تجاری و ارزش دفتری هر سهم و ارزش بازار هر سهم است. بارث و همکاران (2002) نیز به بررسی این موضوع پرداختند که تجزیه سود حسابداری تا چه اندازه به پیش بینی سود غیر عادی کمک می کند و تغییرات ارزش بازار سهام عادی را توضیح می دهد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که تجزیه سود به دو بخش تعهدی و نقدی باعث کاهش خطای پیش بینی ارزش بازار سهام می گردد. به طور کلی پذیرفته شده که سوددهی نقش مهمی در الگوهای ارزیابی سرمایه گذاران – مثلاً، به عنوان بخشی از تحلیل بنیادی بر مبنای نسبت قیمت به سوددهی بازی می کند. با این وجود، شیوه ها و الگوهای ارزیابی استاندارد[3] در عمل به صورت گسترده ای استفاده می شوند (کلاوسورثی و همکاران، 2010).

به هر حال، ارزش بازار شرکت بیانگر ثروت سهامداران است و در رویکرد ارزیابی متوازن، ارزش سهام به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت است، بنابراین پیش بینی آن برای سرمایه گذاران و هم برای مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق اطلاعات بخش نقدی و تعهدی سود حسابداری به عنوان متغیرهای توضیحی و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر وابسته مود بررسی قرار گرفته اند تا میزان مربوط بودن اطلاعات سود به ارزش شرکت تعیین شود (کردستانی، رود نشین، 1385).

[1]Company Performance

[2]Abdul Ghani (2005)

[3]Standard Valuation Techniques

دانلود پایان نامه