معيارهاي تصميم گيري:پایان نامه درباره تجهیزات cm

دانلود پایان نامه

معيارهاي تصميم گيري

هدف از این قسمت بررسی معیارها وشاخصهایی است که در مقالات و پژوهشهای مختلف بعنوان شاخصهای نگهداری وتعمیرات از آنها یاد شده است این شاخصها ومعیارها در نهایت با تلفیق با شاخصهایی که از مصاحبه با خبرگان وهمچنین در طراحی اولیه وجود داشته است موجب دستیابی ما به شاخصهای نهایی می گردد.

2-5-1- ايمني[1]

سطح ايمني مورد نياز در بسياري از واحدهاي توليدي بالا مي‌باشد خصوصا در صنايع شيميايي و نيروگاهها که دربرگيرنده موارد ذيل مي‌باشد: (رضا رمضانيان ،کامران شهانقي 1387)

ايمني پرسنل: خرابي بسياري از تجهيزات همچون مخازن پرفشار در کارخانجات شيميايي مي‌تواند آسيبهاي جدي رابر پرسنلي که در آن محل کار مي‌کنند وارد سازد.(Bevilacqua, M., Braglia, M 2000).

 

ايمني تجهيزات: بعنوان مثال از کارافتادگي ناگهاني پمپهاي آب در نيروگاهها ميتواند سبب آسيب ديدگي بويلرهاي مرتبط شود.

ايمني ابنيه: خرابي برخي از تجهيزات و ماشين آلات مي‌تواند سبب آسيب ديدگيهايي همچون تخريب و آتش گرفتگي محلي که در آن قرار گرفته اند شود( Wang, L., Chu, J., & Wu, J. 2007).

ايمني محيط زيست: خرابي تجهيزاتي که در ارتباط با مواد سمي‌هستند مي‌تواند سبب آلودگي محيط زيست شود

2-5-2هزينه[2]

استراتژ يهاي مختلف تعميرات داراي هزينه‌ها‌ي سخت افزاري، نرم افزاري و آموزش پرسنل متفاوتي هستند:

سخت افزار: براي تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويانه، به يکسري سنسورها و لوازم کامپيوتري احتياج است.

نرم افزار: براي تجزيه و تحليل داده‌ها‌ي حاصل از اندازه گيري پارامترها در تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويا نه نياز به نرم افزار خواهيم داشت.

آموزش پرسنل : تنها بعد از آموزش است که اپراتورها مي‌توانند از ابزارها و تکنيکها استفاده کنند.

هزينه‌ها‌يي که بصورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير فعاليتهاي نگهداري و تعميرات قرار دارند بصورت زير قابل تفکيک مي‌باشند:

هزينه مواد و قطعات يدکي از قبيل روغن و ياتاقان.

هزينه نيروي انساني که فعاليتهاي نگهداري و تعميرات را انجام مي‌دهند.

هزينه توليد از دست رفته در طي زمان خرابي دستگاه.

هزينه آسيبي که بر تجهيزات و قطعات مجاور دستگاه وارد مي‌شود.

هزينه جريمه ديرکرد تحويل محصول به علت در دسترس نبودن دستگاهها.

کاهش سود شرکت به علت کاهش سهم بازار.

هزينه کيفيت بد محصولات مرتبط با شکستها که سبب دوباره کاري بر روي محصول مي‌شود.

هزينه گلوگاهي مرتبط با شکست دستگاهها ازجمله هزينه انبارداري محصولات نيمه ساخته و يا هزينه فاسد شدن مواد نيمه ساخته( Al-Najjar, B. 1999)

2-5-3- کيفيت محصول[3]

کيفيت، مطابقت با مشخصه‌ها‌ و استانداردها مي‌باشد. زمانيکه دستگاهها در شرايط عملياتي مناسب کار نکنند ممکن است بر روي کيفيت محصول تاثيرگذار باشند، بنابراين انتخاب فعاليت نگهداري و تعميرات مناسب با توجه به اين معيار مهم مي‌باشد (Smith, D.J., Reliability, 2001).

2-5-4- درجه اهميت دستگاه[4]

با توجه به محدوديت منابع نگهداري و تعميرات زمانيکه چندين دستگاه همزمان نياز به فعاليتهاي نگهداري و تعميرات داشته باشند اهميت دستگاه از لحاظ شرايط عملياتي مي‌تواند معياري براي انتخاب دستگاهي براي گروه نگهداري و تعميرات باشد. Bevilacqua, M., Braglia, M2000))

2-5-5-قابليت تعميرپذيري[5]

عبارت است از احتمال نگهداري يا تعمير سيستم )برگردان سيستم(در يک قابليت اطمينان معين، در مدت زمان  t با استفاده از روشها و اصول تعريف شده و يا احتمال حفظ يا نگهداري سيستم در قابليت اطمينان مورد نظر با انجام فعاليتهايي در مدت زمان t(رضا رمضانيان ،کامران شهانقي 1387)

[1] Safety

[2]Cost

[3]Product Quality

[4] Criticality

[5]Maintainability

دانلود پایان نامه