محافظه کاری سود:پایان نامه تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

: محافظه کاری سود

2-5-1-مفهوم محافظه کاری

محافظه كاري يكي از مفاهيم اساسي حسابداري است كه همواره در ارائه اطلاعات مالي مورد توجه تهيه‌كنندگان قرار مي‌گيرد. در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم محافظه‌کاري مورد بررسي قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون[1] (1995) مطرح شده است. دوم، تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيان‌ها و به تعويق انداختن شناسايي سود ها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاري را به عنوان «تمايل حسابداران جهت نياز به يک درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف مي کند».

در حسابداري سنتي محافظه‌كاري به عنوان شناسايي سريع زيان‌ها و شناسايي با تأخير سودها تعريف شده است، پيش­بيني سودها به معني شناسايي سودها پيش از وجود ادعاي قانوني نسبت به درآمدهايي که موجب ايجاد آنها شده و تأييدپذير بودن آن درآمدها است. محافظه‌کاري بيان‌گر اين نيست که تمام جريان‌هاي نقدي مربوط به درآمد بايد پيش از شناسايي سودـ براي مثال شناسايي فروش­هاي نسيه دريافت شوند، بلکه بايد اين جريانهاي نقدي تأييدپذير باشند. در ادبيات تجربي اين ضرب المثل به صورت « تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسايي اخبار بد به عنوان زيان » تفسير شده است( باسو،1997)[2].

محافظه­کاري درجه تاييدپذيري نامتقارني را براي شناسايي سودها و زيان‌ها ضروري مي­داند. با اين تفسير مي‌توان محافظه‌کاري را درجه­بندي نمود. بدين معني که هر چه تفاوت درجه تاييدپذيري مورد نياز براي سودها بيشتر از زيان ها باشد محافظه کاري نيز بيشتر خواهد بود. به اين گونه تفسير از محافظه کاري «تاييدپذيري متفاوت »گفته مي‌شود (واتز،2003)[3]. يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه‌کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي­ها است. قانون‌گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند. اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل‌كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي‌كند كه دارائيها و بدهي‌ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي‌دهند.

کيسو و همكاران[4] (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي­ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره2 (1980) چنين مي‌گويد: «… اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».

سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان‌هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري» موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي‌شوند. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه‌کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان‌هاي نقدي آتي بکار گيرند( واتز و زيمرمن ،1986).

از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌هاي مالي، محافظه‌کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش‌هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي‌شود، تعريف شده است:

  • شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
  • شناخت سريع تر هزينه ؛
  • ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
  • ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ، 1382).

از نظر اسميت و اسكوسن محافظه كاري يعني انتخاب يك راهكار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان كه در نهايت به ارايه كم تر دارايي‌ها و درآمدهابیانجامد و كم ترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولك و همكاران محافظه كاري را تمايل حسابداران به شناسايي همراه با تأخير سودها و ارزشيابي هرچه كمتر دارايي‌ها مي‌دانند. بليس معتقد است محافظه كاري شناسايي تمامي زيان‌هاي بالقوه و عدم شناسايي سودهاي محتمل است. باسوبيان مي كند محافظه كاري، استفاده از درجات بالاتر قابليت اتكا براي شناسايي و ثبت سودها واخبار خوشايند افزايش ارزش‌ها و در مقابل، استفاده از درجات پايين تر قابليت اتكاء براي شناسايي و ثبت زيان‌ها و اخبار ناخوشايندكاهش ارزش‌ها است. محافظه كاري به عنوان كم نمايي پيوسته ي ارزش دفتري خالص دارايي‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ها نيز تعريف شده است.در مفاهيم نظري حسابداري، محافظه كاري به عنوان “واكنش محتاطانه در مقابل عدم اطمينان و به منظور حمايت از حقوق و ادعاهاي صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته مي شود؛ به طوريكه براي شناسايي اخبار خوب در صورت‌هاي مالي نسبت به اخبار بد سطح بالاتري از قابليت رسيدگي تأييدپذيري را الزامي مي‌نمايد.

واتز محافظه كاري را ساز وكاري مؤثر در انعقاد قرارداد بين شركت و اعتباردهندگان و سهامداران مي‌داند كه از آنها در مقابل فرصت طلبي‌هاي مديريت محافظت مي‌كند. علاوه براين، محافظه كاري ممكن است پوشش مناسبي براي جلوگيري از مطرح شدن دعواي قضايي عليه شركت شود كه نه تنها ريسك طرح دعاوي را كاهش مي‌دهد؛ بلكه موجب كم شدن هزينه‌هاي مرتبط می‌شود. با وجود فقدان تعريف جامع براي محافظه كاري، در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم بررسي شده است. نخست، تمايل به سريع كردن شناسايي زيان‌ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري  سهام نسبت به ارزش بازار آن كه فلتهام و اولسون آن را مطرح كرده اند.(محمدی، 1390).

1 Feltham and Ohlson.

2 Basu

1 Watts

2 Kiso et all,2001.

دانلود پایان نامه