عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران-پایان نامه در مورد عدم اطمینان اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

همان گونه در قسمت های پیشین توضیح داده شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران یکی از استثنائات مالی و ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. و در ادبیات پیشین در حوزه مالی رفتاری قرار گرفته است. مطابق با توضیحات قبلی دو پایه اصلی ادبیات مالی رفتاری تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد ، که برای توضیح و تشریح علل شکل گیری ناسامانی های بازار سرمایه به کار گرفته می شوند. از سوی دیگر نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی دارای رابطه مستقیمی با هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد.

مدل های رفتاری شامل دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام (1998،2001) و هونگ و استین (1999) چارچوب تئوریک مرجعی را برای ارزیابی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد فراهم آورده اند. در این زمینه هرش لیفر (2001) و دانیل و همکاران (1998،2001) این دیدگاه را ابراز داشتند که تورش های رفتاری ، با افزایش عدم اطمینان، شدت می یابند. بر این اساس ، در صورت وجود تورش های رفتاری نظیر اطمینان بیش از حد ، بازار واکنش کند و آهسته ای به اطلاعات نشان می دهد. و این تورش های رفتاری با افزایش ابهام نسبت به برآیند اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت ، از شدت بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه باعث کند تر شدن واکنش قیمتی سهام می گردند.

دانیل و همکاران (1998،2001) مدلی را توسعه دادند که بر اساس آن سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات شخصی خویش دارای اطمینان بیش از حد و بوده و در نتیجه وزن بیش از حدی را به اطلاعات شخصی خویش داده و واکنش کمتر از حدی را نسبت به علائم عمومی (نظیر تغییر پیش بینی تحلیل گران) نشان می دهند. در نتیجه بازده آتی سهام ، از قابلیت پیش بنی برخوردار می گردد. آن ها علاوه بر این بیان داشتند که در صورت مواجه ی شرکت با عدم اطمینان بیشتر ، قابلیت پیش بینی بازده قوی تر خواهد بود. چرا که سرمایه گذار ان تمایل دارند تا در مورد شرکت هایی که تعیین ارزش ذاتی آن ها دشوار است، اطمینان بیش از حد بیشتری را نسبت به اطلاعات شخصی خویش داشته باشند.

مدل تحقیقی دانیل و همکاران (1998،2001) تنها با در نظر داشتن تورش های رفتاری اطمینان بیش از حد و خود اسنادی توسعه یافته بود ، اما ژانگ (2006) در چارچوب تحقیقی خویش بستری را برای وارد کردن سایر تورش های رفتاری نظیر محافظه کاری ، تعیین مبنای اتکا و … در تجزیه و تحلیل واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، و ارتباط آن با عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر فراهم نمود.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به طور ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیرمنطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد قیمت مثبت سهام قرار خواهند گرفت و بنابراین برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران غیر منطقی و نه تصحیح آنها می باشد.

در زمینه رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و محدودیت آربیتراژ هم چنین بیان شده است که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد حفاظ برای سرمایه گذاران اخلال گر شود. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت و یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن است که به طور موقت از بازار اجتناب نمایند. علاوه بر این همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می شود. بنابراین آربیتراژگران ممکن است برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند( شلیفر و ویشنی ، 1997 ).

با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان نتیجه گرفت ، عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران و از سوی دیگر با افزایش محدودیت در فرآیند آربیتراژ می تواند منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه گردد.

دانلود پایان نامه