خطای پیش‌بینی سود.پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

10خطای پیش‌بینی سود:

شواهد تجربی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند.  این پیش‌بینی،  بیان‌کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش‌بینی براي سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد خرید،  فروش رویا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است؛  بنابراین خطاي پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است.  (جگ و مکنومی،  2003) براي بسیاري از شرکتها پیش‌بینی سود نسبت به سود تقسیمی کوتاه مدت،  در پیش‌بینی قیمت بازار سهام در آینده اهمیت بیشتري دارد و نیز فرض بر این است که پرداختهاي مربوط به سود تقسیمی در آینده،  به سود انباشته و عوامل رشد شرکت وابسته است؛  بنابراین تصورمی شود که انتظارات سود آینده،  توسط بسیاري از سرمایه‌گذاران به عنوان عامل مهمی در پیش‌بینی سود تقسیمی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و سودهاي تقسیمی مورد انتظار عامل مهمی در تعیین ارزش جاري سهام یا ارزش کل شرکت است. دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران کوتاه مدت نیز به سود آینده شرکت علاقه‌مند می‌باشند.  هر قدر انتظارنسبت به سود شرکت بیشتر باشد،  انتظار اینکه بستانکاران بازده سالانه خود را دریافت نمایند و نیز انتظار اینکه شرکت بتواند اصل بدهی را در سررسید بازپرداخت،  نماید،  بیشتر خواهد شد. (هندریکسون و ون بردا، 1992) با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که سودهاي پیش‌بینی شده میتواند در موارد زیر مفید واقع گردد:

-کمک به ارزیابی قدرت سودآوري واحد تجاري

– تعیین ارزش جاري سهام یا ارزش کل شرکت برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاري

-برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاري

مدیریت واحدهاي انتفاعی، علیرغم سودمندي ارائه پیش‌بینی‌های مالی و ترغیب مقامات قانونی برخی از کشورها براي ارائه آن باز هم در انتشار عمومی برخی از پیش‌بینی‌های مشخص به دلایل زیر اکراه دارند:

-امکان دارد که انتشار پیش‌بینی‌ها،  دقت بیش از اندازه و غیرقابل‌توجیه آنها را القا کند.

-پیش‌بینی‌ها معمولاً به سرعت و با گذشت زمان،  ارزش خود را از دست می‌دهند و تجدیدنظر و تعدیل پی در پی آن ضرورت دارد.

– انتشار پیش‌بینی‌ها میتواند به زیان شرکت انتشاردهنده و به نفع رقباي تجاري آن باشد.

-مدیریت ممکن است خود را متعهد به تحقق پیش‌بینی‌ها بداند و براي رسیدن به این مقصود،  تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ کند که منفعت کلی سهامداران نباشد.

-عدم توفیق واحدهاي انتفاعی در تحقق پیش‌بینی‌ها میتواند موجب نارضایتی سهامداران بشود. (شباهنگ، 1382)

دانلود پایان نامه