جریان های نقدحاصل ازعملیات:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

جریان های نقدحاصل ازعملیات واهميت آن در واحدهاي انتفاعي

مبلغ‌ جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌، يكي‌ از شاخص هاي‌ اصلي‌ ارزيابي‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ عمليات‌ واحدتجاري‌ تا چه‌ ميزان‌ به‌ جريان هاي‌ وجه نقد كافي‌ جهت‌ بازپرداخت‌ وام ها، نگهداشت‌ توان‌ عملياتي‌ واحد تجاري‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ منجر شده‌ وانجام‌ سرمايه‌گذاري هاي‌ جديد را بدون‌ تمسك‌ به‌ منابع‌ مالي‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ ميسركرده‌ است‌. ارائه‌ اطلاعات‌ درباره‌ جزئيات‌ جريان هاي‌ نقدي‌ عملياتي‌ تاريخي‌، در كنار ساير اطلاعات‌، براي‌ پيش‌بيني‌ جريان هاي‌ نقدي‌ آتي‌ مفيد خواهد بود. فعاليت هاي‌ عملياتي‌ عبارت‌ از فعاليت هاي‌ اصلي‌ مولد درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ است‌. فعاليت هاي‌ مزبور متضمن‌ توليدو فروش‌ كالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزينه‌ها و درآمدهاي‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعيين‌ سود يا زيان‌ عملياتي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود. جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌ اساساً دربرگيرنده‌ جريان هاي‌ ورودي‌ وخروجي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با فعاليت هاي‌ مزبوراست‌.مثالهايي‌ از جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌­. دريافت هاي‌ نقدي‌ حاصل از فروش‌ كالا و ارائـه‌ خدمات‌.

ب. دريافت هاي‌ نقدي‌ حاصل از حق‌ امتياز، حق‌الزحمه‌، كارمزد و ساير درآمدهاي‌ عملياتي‌.

ج. پرداخت هاي‌ نقدي‌ به‌ فروشندگان‌ كالا و خدمات‌.

د. پرداخت هاي‌ نقدي‌ به‌ كاركنان‌ واحد تجاري‌ يا از جانب‌ آنها.

ﻫ­. دريافت هاو پرداخت هاي‌ نقدي‌ يك‌ شركت‌ بيمه‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ها، خسارات‌، مستمري ها و ساير پرداخت هاي‌ بيمه‌اي‌.

و. دريافت ها و پرداخت هاي‌ مرتبط‌ با قراردادهاي‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاري‌ و عملياتي‌.

ز. پرداخت هاي‌ نقدي‌ بابت‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌ و هزينه‌ سازماندهي‌ مجدد.

وجه نقد عامل حیاتی و مهم ترین منبع هر واحد انتفاعی می­باشد. زیرا معرف قدرت خرید عمومی است و اغلب در مبادلات اقتصادی وسیله مبادله قرار گرفته و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می‌شود. موسسات و بنگاه های تولیدی­، تولیدات خود را در مقابل دریافت وجه نقد وخریدهای خود را با پرداخت وجه نقد انجام می­دهند و اکثراندازه­گیری های حسابداری مبتنی بر جریان نقدی می­باشد ­(تهرانی، ۱۳۸۴).

سرمایه­گذاران در شرکتهایی سرمایه­گذاری می­کنند که از نظر توان ایجاد وجه نقد وضعیت مناسب تری دارند. از طرفی یکی از اهداف مدیریت ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس با نیازهای نقدی است­. سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان و سایر گروه­های استفاده­کننده از اطلاعات مالی از اهمیت تصمیم گیری مدیریت درجهت این توازن آگاه بوده و می­توانند تصمیمات خود را بر مبنای آن اتخاذ نمایند­. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريان هاي‌ وجوه نقدآتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت هاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقدو درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريان هاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابي هاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليت هاي‌ واحد تجاري‌ و دريافت ها و پرداخت هاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد (هالی و همکاران[1]،2010).

ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتي‌ را در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ وهمچنين‌ نقدينگي‌، توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهي ها و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ فراهم‌ مي‌آورند. بدين‌لحاظ‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد واطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درصورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ديگرحائزاهميت‌ است ‌(هالی و همکاران[2]،2010).

[1] Hollie, D., C. Nichols, C., And Q. Zhao

[2] Hollie, D., C. Nichols, C., And Q. Zhao

دانلود پایان نامه