تعریف کیفیت سود:پایان نامه با موضوع بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود

دانلود پایان نامه

تعریف کیفیت سود

در ادبیات حسابداری تعریف واحدی از کیفیت سود ارائه نشده است و از ارائه یک تعریف محکم برای کیفیت سود اجتناب شده است . موارد مهم اخیر از نارسایی سودهای گزارش شده برای انعکاس واقعیتهای اقتصادی همانند انرون ، گلوبال کراسینگ ، وردکام ، زیراکس ، تایکو توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران را به مسئله کیفیت سود جلب کرده است . به هر حال چند تعریف از کیفیت سود به شرح ذیل قابل ارائه است :

  • سود گزارش شده قبل از اقلام غیر مترقبه در صورتی از کیفیت بالایی برخوردار است که شاخص خوبی برای سودهای آتی باشد . بنابراین سودهای پایدار و با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند و سودهای ناپایدار با کیفیت پایینی در نظر گرفته می شوند .

اغلب تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت سود بر اثر تغییر­در برآوردهای حسابداری متمرکز شده اند . برآوردهای حسابداری بخشی از اقلام تعهدی هستند که تغییر در آن بر تغییر سود جاری تأثیر دارد . افزایش (کاهش)برآوردهای حسابداری که اثر موقت بر سود دارند ، موجب کاهش کیفیت سود می شوند . زیرا سود جاری شاخص مناسبی از سودهای آتی نخواهد بود . بنابراین بکارگیری یکنواخت اصول حسابداری از یک دوره به دوره بعد به پایداری بیشتر سود منجر می شود و از نگرانی در مورد کیفیت سود می کاهد .

  • چنانچه شرکت بتواند سود سال جاری را در آینده حفظ کند کیفیت سود شرکت بالاست .برخی از تحقیقات نشان می دهند که افراد مشارکت کننده در بازار سرمایه حتی حسابرسان و تحلیل گران مالی قادر نیستند پایداری اقلام تعهدی حسابداری و بازتابهای ارزشیابی این اقلام را به طور کامل درک نمایند .2 دلیل برای این ناتوانی قابل­ذکر است :
  • رابطه بین فرآیند تولید اقلام تعهدی و سودهای آتی به اندازه کافی پیچیده است که سرمایه گذاران نتوانند ماهیت موقتی اقلام تعهدی را شناسایی کنند .
  • مدیران فرصت طلبانه به مدیریت سود می پردازند و سرمایه گذاران نمی توانند تا دوره های بعدی تشخیص­دهند­که­اقلام­تعهدی­پایداری­کمتری­از­جریان­نقدی­عملیات­دارند.(پنمن و ژانگ2002)[1].

تعریف دیگر کیفیت سود به اقلام تعهدی مربوط می شود . تأکید بیش از حد بر آخرین رقم اطلاعاتی صورت سود (زیان) یعنی سود ، اطلاعاتی مهم درباره کیفیت سود را نادیده می گیرد . اقلام تعهدی همان تفاوت جریان نقدی و سود حسابداری تعریف می شود . افزایش سودهایی که با اقلام تعهدی بالایی همراه باشد ، از کیفیت پایینی برخوردار است و ارتباط ضعیفی با بازده آتی سهام خواهد داشت زیرا افزایش اقلام تعهدی بیانگر این است که سود شرکت بسیار بیشتر از جریان نقدی است که شرکت ایجاد کرده است .

این تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقدی یعنی اقلام تعهدی ناشی از بکارگیری قواعد حسابداری برای شناخت درآمدها و هزینه ها می باشد و چه موقع و چه مقدار درآمد و هزینه باید شناسایی شود . اقلام تعهدی ناشی از تغییرات سرمایه در گردش است که با افزایش فروش شکل می گیرد و سطح بالای اقلام تعهدی ممکن است ناشی از رشد شدید فروش در گذشته باشد (چان 2001)[2].

بنابراین بررسی بازده آتی سهام ممکن است منعکس کننده اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای جاری باشد . پس اگر رابطه سودهای جاری و بازده آتی سهام معنی دار باشد می توان فرض کرد سود از کیفیت بالایی برخوردار است . سودهای با کیفیت بالا دربردارنده سطح پایینی از اقلام تعهدی است و فاصله سودهای باکیفیت با جریان نقدی کم است. بنابراین تغییرات سود بر تغییرات­قیمت سهام اثر معناداری خواهد داشت .

یکی از معیارهای کیفیت سود بررسی همبستگی بین سود و بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی سود است . معیارهای دیگری همچون حجم داراییهای نامشهود ، تکرار پذیری زیان های حسابداری ، نسبت های قیمت به ارزش دفتری و بدهی به حقوق صاحبان سهام ، رشد فروش ، نوسان پذیری سود و سهم اقلام خاص بر سود خارج نیست و به عنوان معیار کیفیت سود قرار گرفته است . شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند نیز معمولاً همبستگی بین سود و بازده آنها کم است و قدرت توضیح دهندگی سود پایین است ، رشد فروش بالایی دارند ، نوسان پذیری سود آنها آنها بالاست و زیان برای دوره های بیشتری گزارش شده و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند (لوگی 2002)[3].

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است :

یکی سودمندی تصمیم و دیگری ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی مدنظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده از سود هیکسیان . منظور از بیان صادقانه تطابق این توصیف بیان شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد ، می باشد . (بیانیه مفهومی شماره 2 ، پاراگراف 63)

یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .

برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را به عنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ; آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .

تا کنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد ، دست یابند . در این حالت متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت ، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرش ها بستگی دارد .

[1] Penman&zhang

[2] chan

[3] Lougee

دانلود پایان نامه