انواع تعهد

دانلود پایان نامه

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

انواع تعهد

رضائيان اظهار مي داردكه مديران در مجموعه اي مركب از تعهدات زير اتفاق نظر دارند:

1.تعهد نسبت به مشتريان يا ارباب رجوع

2.تعهد نسبت به سازمان

3.تعهد نسبت به خود

4.تعهد نسبت به افراد و گروه كاري

5.تعهد نسبت به كار (رضائيان،1384،ص426)

حال به ترتيب به عنوان تعهدهاي ذكر شده مي پردازيم:

1.تعهد نسبت به مشتري: اولين و شايد مهمترين تعهد سازماني بر مشتري تاكيد دارد. مديران ممتاز مي كوشند به مشتريان خدمت مفيد ارائه كنند.مديران از دو طريق عمده تعهد خود را نسبت به مشتري نشان مي دهند،يكي انجام خدمت و ديگري ايجاد اهميت براي او.

2.تعهد نسبت به سازمان: دومين تعهد مديريت بر سازمان تاكيد دارد،مدير موثر خود تصويرگر افتخار سازمان خويش است. مدير اين تعهد را به گونه اي مثبت به سه طريق نشان مي دهد :خوشنام كردن سازمان،حمايت از مديران رده بالا و عمل كردن بر اساس ارزشهاي اصلي سازمان.

3.تعهد نسبت به خود: سومين تعهد تكيه بر شخص مدير دارد.مديران ممتاز تصويري قوي و مثبت از خويش براي ديگران رقم مي زنند.آنها در همه موقعيتها بعنوان قدرتي قاطع عمل مي كنند.اين طلب را با خدمت به خود و يا خودپرستي نبايد اشتباه كرد. تعهد به خود از سه فعاليت خاص معلوم مي شود: نشان دادن خود مختاري، مقام خود را به عنوان مدير تثبيت كردن و قبول انتقاد سازنده.

4.تعهد نسبت به مردم: چهارمين تعهد مديريت بر كار تيمي و فرد فرد اعضاي گروه تاكيد دارد. مديران ممتاز نسبت به كساني كه براي آنها كار مي كنند ايثار نشان مي دهند. اين عمل با استفاده مدير از شيوه صحيح رهبري به منظور كمك به افراد در حصول توفيق در انجام وظايفشان اشاره دارد. تمايل مدير به صرف وقت و انرژي و كار روزانه با زيردستان نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است،بخصوص سه عمل حياتي از اجزاي تشكيل دهنده اين تعهد هستند. نشان دادن علاقه مندي مثبت و بازشناسي،دادن بازخورد پيشرفتي و ترغيب
ايده­هاي نوآورانه.

5.تعهد نسبت به وظیفه “تکلیف” : پنجمین تعهد مدیریت بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرند. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می دهند، معنا می بخشند.آنان بر زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقت آمیز تکالیف را تضمین می کنند. چنین تعهدی زمانی عملی است که هدف اصلی و صحیح، سادگی و عملگرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه دادن وظیفه “تکلیف” شود. در صورتیکه این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند کلید موثر مدیریت خواهند شد. مدیر حلقه اتصال اصلی میان هریک از تعهدات است.مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاههای خود،نباید این پنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمایت از تعهدات، فرد اصلی است. مدیر با قبول مسئولیت شخصی و عمل کردن در مقام نیرویی مثبت می تواند قویا در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تاثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می دهند که تکلیف خود آنان این است که نسبت به مشتری،سازمان،وظایف کلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد کنند. معنای این سخن آن است که برای هر تعهدی باید نگرشهای مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. این کار وظیفه تک تک افراد می شود و نه وظیفه مدیر تنها. مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آنها به تلاش و کوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به کمک وفاداری و خدمت انجام می گیرد. وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیردستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می دهند(اسماعیلی،1380،ص39).

 

دانلود پایان نامه